Jan Tománek

Goat Story: The Old Prague Legends – Kozí príbeh – Povesti staré Prahy – Kozí príbeh – 山羊的故事
1080P
0

Goat Story: The Old Prague Legends – Kozí príbeh – Povesti staré Prahy – Kozí príbeh – 山羊的故事

本片改编自一个古典的捷克传说:一个钟表匠杰米和他那爱嫉妒的朋友——一只调皮的山羊的故事。他们俩冒险去救布拉格的巨大时钟和杰米的爱人,她被一股试图阻止钟表成形的邪恶力量所控制。